Welkom

Je neemt nu een kijkje op een andere website over dolfijnen. Deze site staat boordevol informatie over dolfijnenergie, de energetische middelen – de dolfijn energetica, toepassingen, prachtige foto’s, filmpjes en interessante links. Ook kun je je opgeven voor een workshop als je wilt gaan werken met dolfijn energetica, voor jezelf of therapeutisch. Klik hier voor meer info.

(Je kunt op de foto’s klikken om ze in groot formaat te zien. Links staan altijd in blauwe letters)

Introductie

Hier volgt het verhaal van het ontstaan van de Asberg Dolfijn Energetica®.

Dolfijnen zijn al vele eeuwen de vrienden van de mens. Zij inspireren, maken mensen enthousiast en heel blij met hun aanstekelijke speelsheid, hun kracht, levensvreugde en intelligentie.
Wat we al lange tijd weten is dat zij een helende invloed hebben op de psyche van de mens. Zonder uitzondering raken ze je: jong, oud, met of zonder beperking of stoornis. Er zal wel geen wetenschappelijk bewijs bestaan voor hun helende werking maar je hoeft alleen maar zelf te kijken en je ziet wat er met de WildQuest_W9_2015 616 cmensen gebeurt.
Dolfijnen kun je zien als mystieke wezens. Zij worden de engelen van de zee genoemd. Velen die met de dolfijnen gezwommen hebben zullen dit beamen.
In 2004 werd ik geheel onverwacht geraakt door de dolfijnen. Ik hoorde van een vriendin dat zij naar de Rode Zee zou gaan om met dolfijnen te zwemmen. Dit nieuws liet mijn niet los en de dagen erna raakte ik (vanuit het niets) steeds meer geëmotioneerd om de dolfijnen. Ik ‘moest’ er naar toe!
Deze uitnodiging heeft me aan het denken gezet. Waarom moet ik er naar toe? Ik had al ervaring met energetische remedies van derden en werd zomaar geïnspireerd zelf energetische remedies te gaan creëren samen met de dolfijnen. Met die duidelijke intentie ben ik afgereisd naar Egypte, zonder enig idee hoe je energetische remedies moet maken.

Wat zijn energetische remedies?

Chemisch gezien: zuiver bronwater en brandewijn. Het bronwater fungeert als informatiedrager, de brandewijn is het conserveringsmiddel. Wat velen weten is dat je in water (maar bijvoorbeeld ook in zout of kristallen) informatie of energie kan opslaan.

De wereldberoemde Japanse wetenschapper Masaru Emoto heeft de informatiedragende kwaliteit van water gedemonstreerd door ijskristallen te fotograferen. Het is gebleken dat gedestilleerd water heel verschillende ijskristallen kan vormen afhankelijk van de informatie die naar het water is gestuurd. Kijk maar eens op de Europese website van zijn organisatie.

De basis van de dolfijn energetica is bronwater. De informatie die in het bronwater is opgeslagen is een energetisch patroon (veld van bewustzijn) dat de dolfijnen in de Rode Zee hebben gecreëerd, waar zich op dat moment de flesjes met bronwater in bevonden. Dit energieveld was voor mij goed voelbaar en erg krachtig. Zo ontstond in de Rode Zee de eerste serie dolfijn energetica. Meer>>

Welke informatie is er in de dolfijn energetica opgeslagen? Dat is het wezen (of frequentie/trilling) van de wilde dolfijnen uit de Rode Zee. Zoals zij leven en wie zij zijn, dat drukken zij uit met hun wezen. Het voordeel van de dolfijnen t.o.v. de mens is dat zij geen blokkades hebben op chakra niveau. De eerste serie dolfijn energetica (‘Serie 1’) werken specifiek de-blokkerend op ons chakra systeem. Het zijn echter geen geneesmiddelen! Het zijn remedies die jouw geestelijke groei of zelfgenezend vermogen ondersteunen.

Er volgde een ruime testperiode. Na een jaar was ik ervan overtuigd, dat deze energetische remedies, lichtremedies, essences of hoe je ze ook wilt noemen echt mooi werk doen! Zij ondersteunen het zelfhelende vermogen van de mens. De middelen worden sinds 2005 gedistribueerd onder de merknaam: Asberg Dolfijn Energetica®

Disclaimer

De inhoud van deze website geeft niet aan dat je geen gebruik hoeft te maken van je eigen huisarts of andere medische professionals. Integendeel: deze moet je zoveel mogelijk betrekken bij je keuzes. Je bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij kunnen je daar bij helpen.

De Asberg Dolfijn Energetica® zijn geen medicijnen en dienen nooit als zodanig te worden aangeprezen of ingezet. Het zijn ondersteunende middelen op energetisch vlak die een persoon kan ondersteunen in zijn/haar geestelijke ontwikkeling.

 

Privacy Verklaring

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van de AVG  heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk  Hugo Asberg, Aan de Zoom 84, 1422 ME Uithoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.dolfijnenergetica.nl, Aan de Zoom 84, 1422 ME Uithoorn Tel. 0297-564841

Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Hugo Asberg:

Hugo Asberg, bereikbaar via email adres: info@dolfijnenergetica.nl

Praktijk Hugo Asberg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, onze producten afneemt  en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

– Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

– Gegevens over uw gezondheid die relevant zijn voor uw behandeling.

Praktijk Hugo Asberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het monitoren van de voortgang van uw behandeling

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Praktijk Hugo Asberg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Praktijk Hugo Asberg verwerkt uw persoonsgegevens over uw gezondheid voor de volgende doelen:

– Voor Praktijk Hugo Asberg om een dossier aan te leggen, hetgeen een wettelijke plicht is vanuit de wet WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Hugo Asberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Gegevens verzamelt t.b.v. het geven van natuurgeneeskundige behandelingen volgens de wet  WGBO 15 jaar na het beëindigen van de behandeling

– Gegevens voor de belasting dienst (agenda, facturen etc.) 7 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Therapeut Hugo Asberg  heeft als enige toegang tot alle gegevens in het cliëntendossier. Hij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Praktijk Hugo Asberg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Hugo Asberg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Hugo Asberg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dolfijnenergetica.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Hugo Asberg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Voor wat betreft natuurgeneeskundige behandelingen zijn bij uw recht tot inzage, aanpassen of verwijderen de voorwaarden uit de wet WGBO van toepassing.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dolfijnenergetica.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Hugo Asberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@dolfijnenergetica.nl